ОБЯВИ И КОНКУРСИ


15-01-2021/ Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“
     Срок за подаване на документите: от 18.01.2021 г. до 25.01.2021 г.

    • ПЪЛЕН ТЕКСТ
~~~


17-11-2020/ Конкурс за главен асистент
Кирило-Методиевският научен център при БАН, – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 2.1. Филология за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевски научен център при БАН – ул. „Московска“ № 13, ет. 2, тел. 02/987 02 61
Публикувано в „Държавен вестник“ бр.96 от 10.11.2020 г.

~~~


12-10-2020/ Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“
     Срок за подаване на документите: от 14.10.2020 г. до 20.10.2020 г.

    • ПЪЛЕН ТЕКСТ
~~~


3-08-2020/ Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
     Срок за подаване на документите: от 4.08.2020 г. до 11.08.2020 г.

    • ПЪЛЕН ТЕКСТ
~~~


18-06-2020/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент"
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.1.Филогия, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 100/ 20.12.2019 г. Конкурса ще се проведе онлайн на 29 юни от 14.00 ч.

Кандидат: главен асистент д-р Евелина Джевиецка

Материали:
    • Автосправка за научните приноси
    • Цитирания
    • Кирило-Методиевски Студии кн.29
    • Публикации
    • Автобиография
Рецензии:
    • Проф. д-р Гражина Шват-Гълъбова - Института по славистика, ПАН
    • Доц. д-р Ана Лулева - ИЕФЕМ
Становища:
    • Проф. д-р Бойка Мирчева – КМНЦ   RU
    • Проф. д-р Ян Страдомски - Ягиелонския университет, Краков   PL
    • Проф. дфн Ана Стойкова – ИЛ - БАН   EN
    • Доц. д-р Марко Скарпа – КМНЦ - БАН   IT
    • Доц. д-р Диана Атанасова – СУ „св. Кл. Охридски“   EN

Председател на Научното жури - проф. д-р Бойка Мирчева
~~~


16-03-2020/ Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
     Срок за подаване на документите: от 17.03.2020 г. до 23.03.2020 г.~~~


10-06-2019/ Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
     Срок за подаване на документите: от 19.06.2019 г. до 25.06.2019 г.~~~


14-05-2019/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор"
Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" по професионално направление 2.2. История, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 104/ 14.12.2018 г.  

Кандидат: доцент дин Димо Дончев Чешмеджиев

Материали:
    • Автосправка за научните приноси
    • Цитирания
    • Анотации
    • Библиография
    • Преподавателска дейност
    • Публикации
    • Справка за дейността
    • Автобиография
Рецензии:
    • Чл.-кор. проф. Иванка Гергова
    • Проф. д-р Миляна Каймакамова
    • Проф. д-р Красимир Станчев
Становища:
    • Проф. д-р Александър Наумов
    • Проф. дин Илия Илиев
    • Проф. д-р Климентина Иванова
    • Проф. д-р Ани Данчева

Председател на Научното жури - проф. д-р Климентина Иванова
~~~


14-05-2019/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор"
Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 104/ 14.12.2018 г.  

Кандидат: доцент д-р Бойка Петрова Мирчева

Материали:
    • Автосправка за научните приноси
    • Цитирания
    • Участия в научни форуми
    • Участие в проекти
    • Публикации
    • Справка за дейността
    • Автобиография
Рецензии:
    • Проф. дин Илия Илиев
    • Проф. д-р Красимир Станчев
    • Проф. д-р Георги Минчев
Становища:
    • проф. д-р Славия Бърлиева
    • проф. д-р Александър Наумов
    • доц. дин Димо Чешмеджиев
    • доц. дфн Ана Стойкова

Председател на Научното жури - проф. д-р Славия Бърлиева
~~~


02-05-2019/ Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“
Кирило-Методиевският научен център при БАН, обявява Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
  
Срок за подаване на документите: от 03.05.2019 г. до 10.05.2019 г.
За повече информация вижте този файл.
~~~


21-12-2018/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор"
Кирило-Методиевският научен център при БАН, обявява конкурс за професор (1 брой) по професионално направление 2.1. Филология (Кирило-Методиевски извори) ; за професор (1 брой) по професонално направление 2.2. История (Кирило-Методиевски извори) и за доцент (1 брой) 2.1. Филогия, (Кирило-Методиевски традиции), за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН, София, 1000, ул. „Московска“ № 13, тел. 02 987 02 61.
~~~


27-09-2018/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор"
Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г.

Кандидат: доц. д-р Веселка Неделчева Желязкова

Материали:
    • Автосправка за научните приноси
    • Цитирания
    • Публикации
    • Автобиография
Рецензии:
    • Проф. дфн Татяна Славова
    • Проф. д-р Мария Спасова
    • Проф. д-р Светлина Николова
Становища:
    • Проф. дфн Петя Янева
    • доц.д-р Маргарита Младенова
    • Проф.  дн Искра Христова-Шомова
    • Доц. д-р Татяна Илиева

Председател на научното жури - доц. д-р Татяна Илиева
~~~


27-09-2018/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент"
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.2. История, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г.

Кандидат: главен асистент д-р Десислава Тачева Найденова

Материали:
    • Самооценка на научните приноси
    • Цитирания
    • Списък на публикациите
    • CV-bg
Рецензии:
    • Проф. дфн Марияна Цибранска-Костова
    • Проф. дин Илия Илиев
Становища:
    • Проф. дин Иван Билярски
    • Проф. д-р Светлина Николова
    • Доц. дн Димо Чешмеджиев
    • Доц. д-р Камен Станев
    • Доц д-р Ангел Николов

Председател на научното жури: доц. д-р Камен Станев
~~~


27-09-2018/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор"
Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г.

Кандидат: доц. д-р Славия Георгиева Бърлиева

Материали:
    • Самооценка на научните приноси
    • Участие в проекти
    • Професионален опит
    • Цитирания
    • Списък на публикациите
    • Автобиография
Рецензии:
    • Проф. дн Красимир Станчев
    • Проф. дн Илия Илиев
    • Проф. д-р Светлина Николова
Становища:
    • доц. д.ф.н. Маргарита Младенова
    • Доц.  дн Димо Чешмеджиев
    • Доц. д-р Елия Маринова
    • Доц. д-р Бойка Мирчева

Председател на научното жури - доц. д-р Бойка Мирчева
~~~


27-09-2018/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент"
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г.

Кандидат: гл.ас. д-р Стиляна Атанасова Баталова

Материали:
    • Авторска справка за приносите в научните трудове
    • Цитирания
    • Списък на публикациите
    • CV-bg
Рецензии:
    • проф. д-р Красимир Станчев
    • доц. д-р Славия Бърлиева
Становища:
    • доц. д-р Александър Николов Николов
    • доц. д-р Веселка Желязкова
    • доц. д-р Георги Н. Николов
    • проф. д-р Маргарет Димитрова
    • акад. Васил Тодоров Гюзелев

Председател на научното жури: доц. д-р Славия Бърлиева
~~~


22-06-2018/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент"
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 8/ 23.01.2018 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Мая Василиевна Иванова

Материали:
    • Авторска справка за научните приноси
    • Цитирания
    • Списък на избраните за конкурса публикации
    • Списък на всички публикации
    • Участия в конференции и симпозиуми
    • CV-bg
Рецензии:
    • проф. д-р Светлина Николова
    • проф. дфн Вася Велинова
Становища:
    • проф. д-р Климентина Иванова
    • проф. д-р Александер Наумов
    • проф. д-р Мажана Кучинска
    • доц. дфн Ана Стойкова
    • доц. д-р Славия Бърлиева

Председател на научното жури: доц. д-р Славия Бърлиева
~~~


14-05-2018/ Обява:
Кирило-Методиевският научен център при БАН, обявява конкурс за професор (2 броя) по професионално направление 2.1. Филология за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, за доцент (1 брой) по професонално направление 2.1. Филология и за доцент (1 брой) 2.2. История, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН, София, 1000, ул. „Московска“ № 13, тел. 02 987 02 61.
ДВ бр. 36 от 27.04.2018 г.

~~~


12-03-2018/ Допълнителен конкурс за редовна докторантура:
Кирило-Методиевският научен център при БАН-Софияобявява конкурс за редовна докторантура по професионално направление 2.1. Филология (Български език) за учебната 2017-2018 г.  в съотвествие със Заповед на Председателя на БАН № I-39 от 28.02.2018 г., в срок от 13. 03. 2018 г. до 11. 05. 2018  г. Документи и справки – на сайта на Центъра за обучение при Българската академия на науките и в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН-София, София-1000, ул. „Московска“ 13, ет. 2, тел. 02/ 987 02 61.
~~~


02-02-2018/ Обява:
Кирило-Методиевският научен център при БАН-София, обявява конкурси за: доцент по професионално направление 2.1. Филология, научно направление „Теория и история на литера- турата“ – един; главни асистенти по: професионал- но направление 8.1. Изкуствознание и изобрази- телни изкуства (Кирилометодиевистика) – един; професионално направление 2.1. Филология, научно направление „Български език“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН, София 1000, ул. Московска № 13, тел. 02/987 02 61.
Публикувано в ДВ бр. 8 от 23.01.2018 г.
~~~


12-11-2017/ Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"
Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 2.1. Филология от Крило-Методиевски научен център при БАН за нуждите на секция "Кирило-Методиевски извори и традиции", обявен с ДВ бр. 50 от 23.06.2017 г.
Кандидат: д-р Марко Скарпа.

Материали:
Публикации-Част1
Публикации-Част2
Публикации-Част3
Цитирания
CV на Марко Скарпа
Рецензии:
проф. д.ф.н. А. Тотоманова
доц. д-р Славия Бърлиева
проф. д.ф.н. ВАСЯ ВЕЛИНОВА
Становища:
доц. д-р Бойка Мирчева
проф. д-р Светлина Николова
доц. д.ф.н. Ана Стойкова
проф. Георги Минчев

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова
~~~


17-08-2017/ Конкурс за редовна докторантура:
Кирило-Методиевският научен център при БАН-София обявява конкурс за редовна докторантура по професионално направление 2.1. Филология (Български език) за учебната 2017-2018 г.  в съотвествие с Решение № 236 на Министерски съвет от 27. 04. 2017 г., в срок от 15. 08. 2017 г. до 13. 10. 2017  г. Документи и справки – на сайта на Центъра за обучение при Българската академия на науките и в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН-София, София-1000, ул. „Московска“ 13, ет. 2, тел. 02/ 987 02 61.
~~~


29-06-2017/ Обява:
Кирило-Методиевският научен център при БАН-София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 2.1. Филология за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН-София, София-1000, ул. „Московска“ 13, ет. 2, тел. 02/ 987 02 61.
Публикувано в ДВ, бр. 50/23.06.2017 г.
~~~


30-01-2017/ Обява:
Кирило-Методиевският научен център при БАН-София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Теория и история на литературата“ (Кирилометодиевистика), за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН-София, София-1000, ул. „Московска“ 13, ет. 2, тел. 02/ 987 02 61.
Публикувано в ДВ, бр. 1/03.01.2017 г.
~~~


18-01-2016/ Обява:
Кирило-Методиевският научен център при БАН, София, обявява конкурс за двама доценти по професионални направления 2.1. Филология и 2.2. История (История на България) за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ със срок  2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевия научен център при БАН, София 1000, ул. „Московска“ 13, тел. 02 987 02 61 (публикувано в ДВ, бр. 63/ 18.08.2015 г.)
~~~


13-08-2013/ Обява:
Кирило-Методиевският научен център при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Кирилометодиевистика) за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН – ул. „Московска“ № 13, ет. 2, тел. 02/987 02 61
Публикувано в: Държавен вестник, Бр. 71/13.08.2013 г.
~~~