Желязкова, В. Паметниците на св. Кирил и Методий от края на XX - началото на XXI век, 25.09.2015

Образователен видеоканал на КМНЦ в YouTube

В създалата се тежка ситуация КМНЦ при БАН се включва в инициативите за подпомагане на българското образование със серия от видеолекции, посветени на изучавани в средното училище теми от областта на медиевистиката и славистиката. В новосъздадения видеоканал на КМНЦ в YouTube могат да бъдат открити първите девет готови видеолекции. Техни автори са проф. Кл. Иванова, проф. Б. Мирчева, проф. В. Желязкова, доц. Камен Станев, доц. И. Трифонова, доц. С. Баталова, доц. Д. Найденова, доц. М. Иванова, гл. ас. Нели Гешева, гл. ас. Ц. Данова, гл. ас. Андрей Бобев и гл. ас. Л. Илиева.

Видеолекторатът е изготвен в рамките на Национална научна програма КИННПОР (РП 3.2, проект 1.3). В момента се работи по допълване и разширение на неговия тематичен обхват.

Линк към канала на КМНЦ: Линк в YouTube

Предварителен спсък на лекциите:
1. Средновековие - понятие, характерни черти, периодизация
2. За Библията и нейната история
3. Покръстването на българите
4. Славянски извори за Кирил и Методий
5. Средновековна българска литература -възникване и характерни черти
6. Кирило-Методиевото дело в средновековна България. Първи книжовни средища
7. Пространно житие на св. Константин Кирил-Философ
8. Азбучна молитва като паратекст
9. Черноризец Храбър, „За Буквите“