НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


Закон за Българската академия на науките
Закон за висшето образование
Закон за развитието на академичния състав в Република България
Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в КМНЦ-БАН
Анекс към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в КМНЦ-БАН
Етичен кодекс на служителите на Българската академия на науките
Правилник за вътрешния трудов ред - КМНЦ-БАН
Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН
Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030
Закон за насърчаване на научните изследвания
Стратегия за развитие на БАН 2018-2030