ПРОЕКТИ

2018

Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ (2018-2023)
Ръководител: проф. д-р С. Бърлиева. Водеща организация на дейностите по поректа е Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ). Партньори са още десет образователни и научни организации: Технически университет – София (ТУ), Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА), Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН (НИГГГ), Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ), Институт за изследване на изкуствата при БАН (ИИИзк), Институт за литература при БАН (ИЛ), Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ), Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ), Регионален исторически музей – София (РИМ).

Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH“, чрез Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на Дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” към МОН (2018-2023)
Ръководител: проф. д-р С. Бърлиева. Координатори на проекта са Института за информационни и комуникационни технологии, БАН и Министерство на образованието и науката. В състава на консорциума влизат и структурните звена от БАН: Институт за математика и информатика, Институт за Балканистика с Център по тракология, Институт за Етнология и фолклористика с Етнографски музей, Кирило-Методиевски научен център; университетските центрове СУ, НБУ, ШУ, ЮЗУ, БСУ; Сдружение Булгариана, фирмите Сирма медия и Онтотекст; Исторически музей – София и НБИВ.

Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) (2018-2020)
Ръководител: проф. д-р С. Бърлиева. Коориднатор на праграмата е Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

Medieval Church Law Sources and Their Slavic Reflections in the European Juridical Culture (2018-2020)
Ръководител: доц. д-р Д. Найденова. Съвместно с Института по славистика на Словашката академия на науките.

The City in the Dynamic of Culture – reflections and inspirations on the field of South Slavic literatures and cultures from Middle Ages to Postmodern times (2018-2020)
Ръководител: проф. д-р С. Бърлиева. Съвместно с Полската академия на науките.

Публикуване на кирило-методиевската библиография в уеб пространството (2011–2013, 2018-2020)
Ръководител: гл.ас. д-р Нели Ганчева.

2017

From the Holy Land to the Holy Church: Apostolic Missions and Pilgrimage and the Formation of Christianity during the Late Antiquity and Middle Ages)(2017-2019)
Ръководител: проф. д-р С. Бърлиева. Съвместно с с Еврейския университет в Йерусалим.

2016

Кирило-Методиевски извори и традиции – развитие на Кирилометодиевската идея като параметър на националната и европейска идентичност (2016-2021)
Ръководител: проф. д-р С. Бърлиева.

2015

Scriptura&Cultura: ръкописните колекции като общо европейско културно наследство (2015-2021)
Ръководител: проф. д-р С. Бърлиева. Съвместно с Румънската академия на науките

2014

Библиотека „Легенда” – четива и култура на Средновековието и Ренесанса (2014-2024)
Ръководител: гл. ас. д-р Евгени Зашев

Образци на европейската културна традиция - ръкописите на цар Иван Александър (2014-2024)
Ръководител: проф. д-р Славия Бърлиева

2013

Словоуказатели към славянския превод на Книгата на пророк Исая (2013-2016)
Ръководител: доц. д-р Татяна Илиева. Съвместно със Славянски институт към Академията на науките на Република Чехия.

2012

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА БЪЛГАРИ И СЛОВАЦИ (2012-2013)
Ръководител: проф. д-р Св. Николова. Съвместно с Института по славистика „Ян Станислав“ на Словашката академия на науките в Братислава.

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ И СЛОВАЦИТЕ, II  (2012-2014)
Ръководител: доц. Б. Мирчева. Съвместно със  Словашката академия на науките.

СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И ЦЕННОСТИ, ОТРАЗЕНИ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ И ПОЛСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК (2012-2014)
Ръководител: доц. П. Костадинова. Съвместно с  Института за славистика – Отделение за праславянски език в Краков – ПАН.

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ТРАДИЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК ПРЕЗ БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ (2012-2014)
Ръководител: доц. д-р П. Костадинова.

ЛЕКСИКАТА НА СТАРИТЕ СЛАВЯНСКИ ТЕКСТОВЕ НА НОВИЯ И СТАРИЯ ЗАВЕТ В СРАВНИТЕЛЕН ПЛАН (2012-2014)
Ръководител: доц. д-р В. Желязкова. Съвместно с Института по славянознание – РАН.

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ПИСМЕНО НАСЛЕДСТВО. EL’MANUSCRIPT-2012“ (2012)
Ръководител: доц. д-р В. Желязкова.

ПУБЛИКУВАНЕ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКАТА БИБЛИОГРАФИЯ В УЕБПРОСТРАНСТВОТО (2012-2014)
Ръководител: гл. ас. д-р Н. Ганчева.

2011

ЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ – СРЕДНОВЕКОВНИ КУЛТУРИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕСУРСИ (ISCH COST ACTION IS 1005 – Medieval Europe – Medieval Cultures and Technological Resources“ (Medioevo Europeo) (2011-2015)
Ръководител: проф. д-р Св. Николова. Съвместно с Международната организация за изследване на Латинското средновековие (Sosieta Internationale per lo Studio del Medioevo Latino – S.I.S.M.E.L.); Сирма медия. Общо 23 страни: Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Израел, Ирландия, Исландия, Испания,  Италия, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Унгария,  Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария и Швеция.

BIBLICAL CONCEPTS IN SLAVIC TRADITION: LINGUISTIC, TEXTUAL AND CULTURAL-HISTORICAL ASPECTS. БИБЛЕЙСКИ ПОНЯТИЯ В СЛАВЯНСКАТА ТРАДИЦИЯ: ЕЗИКОВИ, ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ (2011-2013)
Ръководител: проф. д-р Св. Николова. Съвместно с Еврейския университет в Йерусалим – департамент за германски, руски и източноевропейски изследвания.

НАУЧНИ МОНОГРАФИИ, ТЕМАТИЧНИ СБОРНИЦИ, СПРАВОЧНИЦИ, ЕНЦИКЛОПЕДИИ И БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА (2011-2013)
Ръководител: проф. д-р Св. Николова.

2010

THE SLAVIC SOURCES OF THE LIVES AND WORKS OF CYRIL AND METHODIUS (9–10 C.) (СЛАВЯНСКИ ИЗВОРИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ) (2010-2012)
Ръководител: проф. д-р Св. Николова. Съвместно с института „Европейски интелектуален речник и история на идеите“ към Италиански център за научни изследвания (CNR) – Италия.

THE SOUTH-SLAVIC ASPECTS OF THE CYRILLO-METHODIAN TRADITION IN THE MANUSCRIPT HERITAGE OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA (XV-XVII C.) (ЮЖНОСЛАВЯНСКИ АСПЕКТИ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИТЕ ТРАДИЦИИ В РЪКОПИСНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВЕЛИКОТО ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО, XV-XVII В.) (2010-2012)
Ръководител: доц. д-р Т. Мострова. Съвместно с Литовската академия на науките – Институт за литовски език, Отдел за взаимодействие на езиците и културите.

Съставяне и публикуване на обща кирило-методиевска библиография (2010-2020)
Ръководител: гл.ас. д-р Нели Ганчева.

2009

РЪКОПИСНАТА ТРАДИЦИЯ НА СЛАВЯНСКИТЕ, ЛАТИНСКИТЕ И ГРЪЦКИТЕ ИЗТОЧНИЦИ ЗА КИРИЛО-МЕТОДИЕВОТО ДЕЛО (2009–2011)
Ръководител: ст.н.с. д-р Светлина Николова.

КОНВЕРТИРАНЕ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКАТА БИБЛИОГРАФИЯ В МАШИННОЧЕТИМА ФОРМА (2009-2011)
Ръководител: ст.н.с. д-р Светлина Николова.

КУЛТУРНО-РЕЛИГИОЗНИ И ФИЛОСОФСКИ АСПЕКТИ НА СЛАВЯНСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ ЛИТЕРАТУРИ И ТЕХНИТЕ СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ (II част 2009–2011)
Ръководители: ст.н.с. д-р Славия Бърлиева и проф. д-р Гражина Шват. Съвместно с Института по славистика на Полската АН във Варшава, разработен в рамките на спогодбата между БАН и ПАН.

СЛАВЯНО-РУСКИЯТ ПРОЛОГ ПО  НАЙ-СТАРИТЕ НЕГОВИ ПРЕПИСИ (2009–2011)
Ръководител: ст.н.с. д-р Светлина Николова и проф. дфн Вадим Криско. Съвместно с Института за руски език "В. В. Виноградов" на РАН, Москва. Разработван в рамките на спогодбата между БАН и РАН.

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НЕГОВИТЕ   БЪЛГАРСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ (2009-2011)
Ръководител: ст.н.с. д-р Светлина Николова. Финансиран от фонд „Научни изследвания“.

2008

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НЕГОВИТЕ БЪЛГАРСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ (2008-2013)
Ръководител: проф. д-р Св. Николова. Съвместно със Сирма Медия, София, Научния архив на БАН София, Университета в град Флорина, Гърция.

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКОТО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА БЪЛГАРИ И СЛОВАЦИ (2008–2010)
Ръководители: ст.н.с. д-р Светлина Николова и проф. дфн Петер Женюх. Съвместно с Института по славистика „Ян Станислав“ при Словашката академия на науките в Братислава, разработван в рамките на спогодбата между БАН и САН.

БИБЛИЯТА В СЛАВЯНСКАТА ТРАДИЦИЯ (2008–2010)
Ръководители: ст.н.с. д-р Светлина Николова и доц. д-р Александър Кулик. Съвместно с Еврейския университет в Йерусалим, разработван в рамките на спогодбата между БАН и Израелската академия на науките и хуманитаристиката.

2007

РЕЦЕПЦИЯ НА СРЕДНОБЪЛГАРСКАТА КОЛЕКЦИЯ ОТ ХОМИЛИИ „СТУДИОН“ В КИРИЛСКАТА РЪКОПИСНА ТРАДИЦИЯ НА ЛИТОВСКО-ПОЛСКАТА ОБЩНОСТ (ХVІ–ХVІІ В.) (2007–2009)
Ръководители: ст.н.с. д-р Светлина Николова и доц. д-р Йоланта Забарскайте. Съвместно с Института по литовски език – Вилнюс, Литва, разработван в рамките на спогодбата между БАН и ЛАН.

СЛАВЯНСКИ ПРАВНИ ТЕКСТОВЕ ОТ СРЕДНОВЕКОВИЕТО (2007–2009)
Ръководител: ст.н.с. д-р Светлина Николова

СЛОВОУКАЗАТЕЛИ НА СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА КНИГАТА НА ПРОРОК ИЕРЕМИЯ (2007–2009)
Ръководители: ст.н.с. д-р Светлина Николова и проф. дфн Емилие Блахова. Съвместно със Славянския институт при Чешката академия на науките – Прага, Чехия, разработван в рамките на спогодбата между БАН и ЧАН.

ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ КОМПЛЕКС В ОБЛАСТТА НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (2007–2009)
Ръководител: ст.н.с. д-р Светлина Николова. Финансиран от Националния фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката.

СЛАВЯНО-ГРЪЦКИ И ГРЪЦКО-СЛАВЯНСКИ СЛОВОУКАЗАТЕЛ КЪМ СРЕДНОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ТРИОДНИТЕ СИНАКСАРИ (2007–2008)
Ръководител: ст.н.с. д-р Лора Тасева.

2006

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ТРАДИЦИИ И КНИЖОВНОСТ В ЮГОЗАПАДНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ – ХVІІІ–ХІХ ВЕК (2006–2008)
Ръководител: н.с. Олга Пърличева

ЕВАНГЕЛСКИ МЕСЕЦОСЛОВНИ ЧЕТИВА В СЛАВЯНСКИТЕ РЪКОПИСИ (Х–ХVІІ ВЕК) (2006–2008)
Ръководител: ст.н.с. І ст. дфн Екатерина Дограмаджиева.

2005

БЪЛГАРСКАТА РЪКОПИСНА ТРАДИЦИЯ НА СТАРИЯ ЗАВЕТ ХІV–ХVІ в. (2005–2007)
Ръководител: ст.н.с. д-р Светлина Николова. Финансиран от Националния фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката на България.

СВЕТАТА ЗЕМЯ И РЪКОПИСНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЛАВЯНИТЕ (2005–2007)
Ръководители: ст.н.с. д-р Светлина Николова и проф. д-р Волф Москович. Съвместно с Центъра за славянски езици и литератури при Еврейския университет в Йерусалим, Израел, разработен в рамките на спогодбата между БАН и Израелската академия на науките и хуманитаристиката.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИТЕ И ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ТВОРБИ ВЪВ ВЕЛИКИТЕ ЧЕТИ-МИНЕИ НА МИТРОПОЛИТ МАКАРИЙ (2005–2007)
Ръководители: проф. д-р Екхард Вайер и ст.н.с. д-р Светлина Николова. Съвместно със Славянския семинар на Университета „Алберт Лудвиг“ във Фрайбург, Германия. Финансиран от Германската служба за академичен обмен (DAAD) и Министерството на образованието и науката на България.

СЛОВОУКАЗАТЕЛИ КЪМ СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА КНИГАТА НА ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛ (2005–2007)
Ръководител: ст.н.с. І ст. дфн Екатерина Дограмаджиева и проф. д-р Емилие Блахова. Съвместно със Славянския институт на Чешката АН, Прага, разработен в рамките на спогодбата между БАН и ЧАН.

СТАРОБЪЛГАРСКАТА АГИОГРАФИЯ И ХИМНОГРАФИЯ КАТО ИЗВОР ЗА КУЛТУРНИТЕ КОНТАКТИ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ ИЗТОК И ЗАПАД ПРЕЗ СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ (2005–2007)
Ръководител: ст.н.с. д-р Мария Йовчева. Финансиран от Националния фонд „Научни изследвания“ към Министерството на науката и образованието.

2004

ПРЕВОД И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ЕВАНГЕЛИЕТО НА ЙОАН-АЛЕКСАНДЪР И СТАНДАРТИЗАЦИЯТА НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК (2004–2006)
Ръководители: ст.н.с. І ст. дфн Екатерина Дограмаджиева и проф. д-р Марчело Гардзанити. Съвместно с Департамента по лингвистика на Университета във Флоренция, Италия, разработен в рамките на спогодбата между БАН и Националния център за научни изследвания на Италия.

ПАМЕТНИЦИ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКАТА ТРАДИЦИЯ В ПОЛША (2004–2005)
Ръководители: ст.н.с. д-р Славия Бърлиева и проф. д-р Виеслав Бориш. Съвместно с филиала на Института по славистика на Полската АН в Краков, разработен в рамките на спогодбата между БАН и ПАН.

2003

МЕСЕЦОСЛОВНИТЕ ЧЕТИВА В СЛАВЯНСКИТЕ ЕВАНГЕЛСКИ РЪКОПИСИ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЙЕРУСАЛИМСКИЯ УСТАВ (2003–2005)
Ръководител: ст.н.с. І ст. дфн Екатерина Дограмаджиева.

СТАРОБЪЛГАРСКОТО КНИЖОВНО НАСЛЕДСТВО ВЪВ ВЕЛИКИТЕ ЧЕТИ-МИНЕИ НА МИТРОПОЛИТ МАКАРИЙ (2003–2005)
Ръководител: ст.н.с. д-р Татяна Мострова.

ВИЗАНТИЯ И СЛАВЯНИТЕ – КОНТАКТИ И ТРАДИЦИЯ (2003–2005)
Ръководители: ст.н.с. д-р Светлина Николова и проф. дин Александър Авенариус. Съвместно с Института по история на Словашката АН, Братислава, разработен в рамките на спогодбата между БАН и ПАН.

2002

НАЙ-СТАРИЯТ СЛАВЯНСКИ ПРЕВОД НА СТАРИЯ ЗАВЕТ (2002–2004)
Ръководители: ст.н.с. д-р Светлина Николова и проф. Зое Хауптова. Съвместно със Славянския институт на Чешката АН, Прага, разработен в рамките на спогодбата между БАН и ЧАН.

BIBLIA PATRISTICA SLAVONICA. T. 1. ІХ–Х ВЕК (2002–2005)
Ръководители: ст.н.с. д-р Светлина Николова и проф. дфн Анатолий Алексеев. Съвместно с Института за руска литература при Руската АН, Санкт Петербург, разработен в рамките на спогодбата между БАН и РАН.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕВРЕЙСКАТА И СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРА (2002–2004)
Ръководители: проф. д-р Волф Москович и ст.н.с. д-р Светлина Николова. Съвместно с Центъра за славянски езици и литератури към Еврейския университет в Йерусалим, Израел, разработен в рамките на спогодбата между БАН и Израелската академия на науките и хуманитаристиката.

СЛАВЯНСКОТО ЛИТУРГИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ (2002–2005)
Ръководители: ст.н.с. д-р Светлина Николова и проф. дфн Александър Молдован. Съвместно с Института за руски език при Руската АН, Москва, разработен в рамките на спогодбата между БАН и РАН.

2001

БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В СБИРКАТА НА ВИКТОР ГРИГОРОВИЧ В ДЪРЖАВНАТА БИБЛИОТЕКА В ОДЕСА (2001–2003)
Ръководител: ст.н.с. д-р Светлина Николова. Съвместно с Одеската държавна научна библиотека „Максим Горки“, финансиран по програма „Европа“ на Представителството на Европейската комисия в София, Австрийския институт за Източна и Югоизточна Европа – офис София, и Виенския университет.

2000

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СТАРОЗАВЕТНИ СЮЖЕТИ В ИЛЮСТРОВАНИТЕ БЪЛГАРСКИ РЪКОПИСИ ОТ XIV век (2000–2002)
Ръководител ст.н.с. I ст. д изк Лиляна Мавродинова.

МЕСЕЦОСЛОВНИТЕ ЧЕТИВА В РАННИТЕ СЛАВЯНСКИ ЕВАНГЕЛСКИ РЪКОПИСИ (2000–2002)
Ръководител: ст.н.с. І ст. дфн Екатерина Дограмаджиева.

ЕДНОСТРОФИЧНИ ТРИОДНИ ПЕСНОПЕНИЯ НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ (2000–2002)
Ръководител: ст.н.с. І ст. дфн Георги Попов.

ВИЗАНТИЙСКИЯТ И ЛАТИНСКИЯТ АГИОГРАФСКИ МОДЕЛ В КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИТЕ ЖИТИЙНИ ТЕКСТОВЕ ОТ КЪСНОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ (2000–2002)
Ръководител: ст.н.с. д-р Славия Бърлиева.

1999

СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА РЪКОПИСНА ТРАДИЦИЯ И РУСИЯ (1999–2001)
Ръководители: ст.н.с. д-р Светлина Николова и проф. дфн Александр Молдован. Съвместно с Института за руски език „В.В.Виноградов“ при Руската АН, Москва, разработен в рамките на спогодбата между БАН и РАН.

СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ ПРЕВОД НА СТАРИЯ ЗАВЕТ. УЧИТЕЛНИ КНИГИ (1999–2001)
Ръководител: ст.н.с. д-р Светлина Николова.

КАЛЕНДАРЪТ В АПОСТОЛИ И ЕВАНГЕЛИЯ С АПОСТОЛ (1999–2001)
Ръководител: ст.н.с. І ст. дфн Екатерина Дограмаджиева.

БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В СБИРКАТА НА АЛЕКСЕЙ ХЛУДОВ В ДЪРЖАВНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ В МОСКВА (1999)
Ръководител: ст.н.с. д-р Светлина Николова. Съвместно с Държавния исторически музей в Москва, финансиран от Фонда за развитие на изкуствата на програма ФАР на Европейския съюз.

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКАТА БИБЛИОГРАФИЯ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ 1844–1944 (1999–2001)
Ръководител: ст.н.с. д-р Веселка Желязкова.

1998

ИЗВОРИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ (1998–2005)
Ръководител: ст.н.с. д-р Светлина Николова

1997

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИЯТ МОТИВ И МОТИВЪТ ЗА ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В СРЕДНОВЕКОВНАТА ЕВРОПЕЙСКА ИСТОРИОГРАФИЯ (1997–1999)
Ръководител: ст.н.с. д-р Славия Бърлиева. Финансиран от Националния фонд „Научни изследвания“ към Министерството на науката и образованието. Награден от фонда.

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА БИБЛИОГРАФИЯ 1940–2007 (1997–2007)
Ръководител: ст.н.с. д-р Светлина Николова.

1996

ПРЕПИСИ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ТЕКСТОВЕ В РУСКИ И БЪЛГАРСКИ РЪКОПИСНИ СБИРКИ (1996–1998)
Ръководители: проф. дфн Александър Молдован и ст.н.с. д-р Светлина Николова. Съвместно с Института за руски език „В. В. Виноградов“ при Руската АН, Москва, разработен в рамките на спогодбата между БАН и РАН.

СТАРОБЪЛГАРСКИ ХИМНОГРАФСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ (1996–1998).
Ръководител: ст.н.с. І ст. дфн Георги Попов. Субсидиран от Националния фонд „Научни изследвания“ към Министерството на науката и образованието. Награден от фонда.