АРХИВ

Информационни масиви


Кирило-методиевски научен архив

Състои се от няколко десетки хиляди страници фотокопия от средновековни ръкописи – славянски, гръцки и латински, свързани с разработваната проблематика. В него има също така книги, отпечатъци и фотокопия по кирило-методиевската проблематика от труднодостъпни и редки чуждестранни издания от XVII до XX в., публикувани в различни европейски страни, които липсват в българските библиотеки.Те са достъпни за всички български и чуждестранни учени.


Микрофилмова сбирка

от близо 10 000 кадъра (20 000 страници) микрофилми от повече от сто български ръкописи и български, сръбски и руски преписи на български произведения от Кирило-Методиевия период и епохата на Златния век на българската книжнина (IX–X в.) от няколко големи колекции в Литва, Русия, Украйна, съдържащи многобройни материали за българското писмено наследство от епохата на Средновековието, недостъпни в оригинал за българските изследователи. Сбирката е на разположение на всички български и чуждестранни учени и е от голямо значение за ускоряването на изследователската работа в областта на кирилометодиевистиката не само в България, но и в другите европейски страни.