2020
21-12-2020/ Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на балансираща стандартна група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН.
   • Преписка идентиф. номер ОП-1 / 2019
          Дата на създаване: 30.08.2019 г.
          Статус – Възложена.
   • Обявление за изменение на Договор № Д-003-19 от 01.08.2019 г. между КМНЦ-БАН и "МОСТ Енерджи" АД
          Публикувано на 21.12.2020 г. в 15:23 часа.
   • Допълнително Споразумение № ДС-06-20 от 24.11.2020 г. към Договор № Д-003-19 от 01.08.2019 г.
          Публикувано на 21.12.2020 г. в 15:24 часа.
~~~

20-07-2020/ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП
   • Пълните условия са налични на следния линк.
          Публикувано на 20.07.2020 г. в 13:10 часа.
~~~

08-07-2020/ Обява за събиране на оферти за развиване на функционалностите на сайта на КМНЦ-БАН
   • Пълните условия са налични на следния линк.
          Публикувано на 8.07.2020 г. в 16:32 часа.
~~~

27-04-2020/ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.4 ОТ ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Кирило-Методиевски научен център при БАН, по проект BG05M2OP001-1.001-0001 ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“
   • Пълните условия са налични на следния линк.
          Публикувано на 27.04.2020 г. в 15:32 часа.
~~~

2019
30-08-2019/ Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на балансираща стандартна група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН.
   • Преписка идентиф. номер ОП-1 / 2019
          Дата на създаване: 30.08.2019 г.
          Статус – Възложена.
   • Договор номер Д-003-19 / 01.08.2019 г. за доставка на ел. енергия
          Публикувано на 30.08.2019 г. в 16:42 часа.
   • Приложение номер 1 към Договор номер Д-003-19 / 01.08.2019 г.
          Публикувано на 30.08.2019 г. в 16:44 часа.
   • Приложение номер 1б към Договор номер Д-003-19 / 01.08.2019 г. за доставка на ел. енергия
          Публикувано на 30.08.2019 г. в 16:45 часа.
   • Приложения номер 2 и 3 към Договор номер Д-003-19 / 01.08.2019 г. за доставка на ел. енергия
          Публикувано на 30.08.2019 г. в 16:45 часа.
   • Приложение номер 4 към Договор номер Д-003-19 / 01.08.2019 г.
          Публикувано на 30.08.2019 г. в 16:47 часа.
   • Обявление изх. номер 149 от 27.08.2019 г. за възложена поръчка за доставка на ел. енергия
          Публикувано на 30.08.2019 г. в 16:49 часа.

2018
18-12-2018/ Обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ с 2 обособени позиции:
   • Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия;
   • Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
   • Преписката на обществената поръчка можете да намерите на следния линк
~~~

08-10-2018/ Обществена поръчка с предмет: Изготвяне на предпроектни проучвания и съставяне на задания за изработване на инвестиционни проекти за строително-ремонтни, обновителни и/или реставрационни работи на съществуващи сгради” за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“.
   • Възложителят Софийски университет „Св. Климент Охридски“ предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до  документацията за участие на адреса на „Профил на купувача“
   • Съобщение за провежданата поръчка с приложен линк към преписката ѝ в Профила на купувача на СУ „Св. Климент Охридски“

2017
06-02-2017/ Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН.
   • Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката
   • Договор между КМНЦ-БАН и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД
   • Допълнително споразумение към Договор между КМНЦ-БАН и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД
   • Обявление за възложена поръчка
   • Приложение
   • Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества за срока на договора
~~~


11-01-2017/ Обявление за приключване на договор номер ДОП-1-17 / 11.01.2017 г.
   • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Дата на публикуване: 27.08.2019 г. в 16:54 часа.