ЗА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИЯ НАУЧЕН ЦЕНТЪР


Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ) е единственият в България и в чужбина научен институт, изцяло ориентиран към комплексно изследване на делото на славянските първоучители св. Кирил и Методий.

За разлика от сродни институти в страната и в странство, които проучват отделни страни от кирилометодиевистиката, КМНЦ разглежда проблемите комплексно, прилагайки едновременно езиковедски, литературоведски, текстологически, изкуствоведски, палеографски, културно-исторически подход.

КМНЦ си сътрудничи с широк кръг български и чуждестранни специалисти и институции, публикува техни приноси в списанието „Palaeobulgarica“ и поредицата „Кирило-Методиевски студии“. По този начин на практика той става координатор на научните изследвания в областта на кирилометодиевистиката.