2019
21-10-2019/ Защита на дисертация
Кирило-Методиевският научен център при БАН и научното жури обявяват публична защита на дисертационния труд за придобиване на научната и образователна степен "„Доктор ” на Инна Василева Димитрова  на тема „Съвременни теории за произхода на глаголицата“, в професионално направление 2.1. Филология.
Защитата ще се състои на 12 ноември 2019 г., в заседателната зала на КМНЦ,  от 15.00 часа.
Материалите са на разположение в канцеларията на КМНЦ, ул. "Московска" № 13, етаж 2.

Материали:
Автореферат
CV на Инна Димитрова
Рецензии:
Проф. д-р Роланд Марти - Университет в Саарбрюкен
Проф. д-р Роланд Марти - Университет в Саарбрюкен - ENG
Проф. д-р Георги Минчев - Университет в Лодз
Проф. д-р Георги Минчев - Университет в Лодз - RU
Становища:
Проф. д-р Славия Бърлиева - Председател на НЖ
Проф. д-р Славия Бърлиева - Председател на НЖ - ENG
Проф. д-р Хайнц Миклас - Виенски университет
Проф. д-р Хайнц Миклас - Виенски университет - DE
Проф. д-р Андрей Бояджиев - СУ "Св. Кл. Охридски"
Проф. д-р Андрей Бояджиев - СУ "Св. Кл. Охридски" - ENG

~~~


2017
21-03-2017/ Защита на дисертация
Кирило-Методиевският научен център при БАН и научното жури обявяват публична защита на дисертационния труд за придобиване на научната и образователна степен "„Доктор ” на Андрей Стефанов Бобев на тема „Ветхозаветните четива за страстната седмица в старобългарската богослужебна и небогослужебна книжнина“, в професионално направление 2.1. Филология. Защитата ще се състои на 21 април 2017 г., в заседателната зала на КМНЦ,  от 13.00 часа.
Материалите са на разположение в канцеларията на КМНЦ, ул. "Московска" № 13, етаж 2.

Материали:
Автореферат
CV на Андрей Бобев
Рецензии:
проф. д-р Маргарита Димитрова
доц.д-р Татяна Илиева
Становища:
проф. дфн Татяна Славова
доц.д-р Татяна Мострова
доц. д-р Ивона Карачорова

Председател на научното жури: доц. д-р Татяна Илиева
~~~


2016

11-05-2016/ Защита на дисертация
В съответствие с чл. 13  от ЗРАСБ Кирило-Методиевският научен център при БАН и научното жури обявяват публична защита на дисертационния труд за придобиване на научната степен "„Доктор на науките” на доц. д-р Димо Дончев Чешмеджиев на тема „Култовете към българските светци през ІХ – ХІІ век“, в професионално направление 2.2. История и археология. Защитата ще се състои на 07 юни 2016 г., в заседателната зала на КМНЦ,  от 16.00 часа.

Материали:
Автореферат
CV – доц. д-р Димо Чешмеджиев
Рецензии:
чл. кор. Елка Бакалова
проф. дин Илия Илиев
проф. д-р Климентина Иванова
Становища:
чл. кор. Иванка Гергова
проф. дин Иван Божилов
доц. дфн Вася Велинова
доц. д-р Славия Бърлиева

Председател на научното жури:
доц. д-р Славия Бърлиева
~~~


20-01-2016/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент"
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.2. История (История на България), от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 63/ 18.08.2015 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Камен Атанасов Станев

Материали:
    • Анотации на научните трудове на гл. ас. д-р Камен Атанасов Станев
    • Цитирания
    • Списък на публикациите
    • CV-bg
Рецензии:
    • проф. д-р Миляна Каймакамова
    • доц. д-р Ангел Николов
Становища:
    • проф. дин Петър Ангелов
    • проф. д-р Илия Илиев
    • доц. д-р Георги Николов
    • доц. д-р Славия Бърлиева
    • доц. д-р Димо Чешмеджиев

Председател на научното жури: доц. д-р Славия Бърлиева
~~~


19-01-2016/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент"
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 63/ 18.08.2015 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Ива Кънчева Трифонова

Материали:
    • Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Ива Кънчева Трифонова
Рецензии:
    • проф. дфн Искра Христова-Шомова
    • доц. д-р Татяна Илиева
Становища:
    • проф. д-р Лора Тасева
    • проф. д-р Маргарет Димитрова
    • проф. д-р Мария Йовчева
    • доц. дфн Ана Стойкова
    • доц. д-р Веселка Желязкова

Председател на научното жури: доц. д-р Веселка Желязкова
~~~


2015

13-11-2015/ Защита на дисертация
Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ) при БАН и научното жури  за присъждане на образователна и научна степен „доктор” съобщават, че  на 15 декември 2015 г. от 16.00 ч. в КМНЦ – София, ул. „Московска” № 13, ет 2,  ще се проведе откритото заседание на научното жури по защитата на дисертационния  труд на
Василена Цочева Билярска
„Кирилометодиевистиката в личния архив на акад. Петър Динеков в ЦДА”

Научна област 2. Хуманитарни науки
Професионално направление 2.1 Филология (Българска литература).

Научен ръководител: доц. д-р Славия Георгиева Бърлиева.
Председател на Научното жури: проф. д-р Светлина Николова Тодорова, рецензент - КМНЦ
Членове:
проф. д-р Милияна Каймакамова – СУ "Св. Климент Охридски", рецензент
проф. д-р Георги Минчев, автор на становище – Лодзки университет, автор на становище
доц. д-р Александър Гребенаров – ИистИ, автор на становище
доц. д-р Славия Бърлиева – КМНЦ, автор на становище
Материалите по защитата са на разположение в заседателната зала на Кирило-Методиевския научен център, както и на следните линкове:
Автореферат
Рецензии:
проф. д-р Милияна Каймакамова
проф. д-р Светлина Николова
Становища:
доц. д-р Славия Бърлиева
проф. д-р Георги Минчев
доц. д-р Александър Гребенаров
~~~


2014

На 19.12.2014г. от 14:30ч. в Кирило-Методиевския научен център при БАН ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на тема „Словата за Богородица от Йоан Дамаскин в българската средновековна книжнина (по материали от южнославянските календарни сборници до ХІVв.)” на Цветомира Стоянова Данова, редовен докторант в КМНЦ – БАН. Професионално направление: 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература” (шифър 05 04 02). Материалите по защитата са на разположение в Заседателната зала на Кирило-Методиевския научен център, София, ул. „Московска“ № 13.
Автореферат
Рецензии:
проф. дфн Вася Велинова
доц. д-р Татяна Илиева
Становища:
проф. д-р Климентина Иванова
проф. дфн Искра Христова-Шомова
доц. д-р Ана Стойкова

~~~