НАУЧНА ДЕЙНОСТ


П Р А В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

В КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИЯ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН