СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

През изминалия период от 1998 до 2007 г. с Решение на Общото събрание на учените в КМНЦ след подробно обсъждане бяха приети с консенсус актуализирани критерии за оценяване на работата на учените (в КМНЦ такива критерии бяха изработени от специална комисия и прилагани още от началото на 1995 г.).

Тези критерии бяха отразени в специално приготвена за целта атестационна карта. Те се усъвършенстват при необходимост и бяха напълно приведени в съответствие с приетите от ОС на БАН на неговото 44 заседание от 22.03.1999 г. по повод на изискването за периодична атестация на всички звена на БАН (Протокол № 2, т. 3.2. от заседанието на УС от 16.02.2005 г.).

Атестационните карти се представят в края на всяка година като отчет за работата на всеки сътрудник и по тях се извършва оценка на работата на учените от избрана от Научния съвет Атестационна комисия в състав от 5 членове (4 хабилитирани и 1 нехабилитиран учен). Председателят на Атестационната комисия подготвя обобщителен доклад за работата на учените, който се представя пред Общото събрание и въз основа на който Научният съвет прави предложения за стимулиране на учените.

По този начин служебното положение на учените се определя от резултатите от тяхната работа. Освен това при тази система на оценяване има възможност да се получи най-вярна и точна представа за работата на всеки учен и да се вземат обективни и правилни решения за неговото бъдеще.


Атестационна карта: