НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТИ

Предмет на дейността на Кирило-Методиевския научен център е проучването и популяризирането в България и в чужбина на Кирило-Методиевото дело и координирането на научните изследвания в тази област.

Научната стратегия на Кирило-Методиевския научен център е основана на:
 1. Концентриране на цялостната дейност върху всички аспекти на Кирило-Методиевото дело и разработване на пълния комплекс от сложни и многоаспектни въпроси, свързани с него, които обхващат: всички славянски, гръцки и латински извори за живота и делото на Кирил и Методий, биографиите, обществената и книжовната дейност на славянските първоучители, живота и делото на Кирило-Методиевите ученици и последователи в България през IX–X в., възникването и развитието на славянската писменост, кирило-методиевските традиции в България и в Европа през Средновековието, Възраждането и в ново време до днес, историята на научната мисъл в областта на кирилометодиевистиката.
 2. Интердисциплинарен и мултидисциплинарен подход. Проблематиката се анализира чрез интердисциплинарни проучвания в областта на филологията (текстология, литературна история, лингвистика), историята, палеографията и кодикологията, богословието, изкуствознанието, библиографските науки.
 3. Включване на кирило-методиевската проблематика в приоритетите на 7 рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания (2007–2013 г.), по-точно в две от подтемите на тема 8 – 8.3.3.1. „Културни взаимодействия и мултикултурализъм в европейските общества“ и 8.5.2. „Различия и общи черти в Европа“.

В съответствие с тази стратегия са определени следните приоритетни научноизследователски направления:
 1. Комплексно проучване на преводното и оригиналното твор­чество на Кирил и Методий, на техните ученици и последователи, работили в България през IX–X в., и публикуването му в научни издания.
 2. Комплексно пълно проучване и издаване на славянските, гръцките и латинските кирило-методиевски извори.
 3. Комплексно проучване на писмените паметници за дейността на бъл­гарските книжовници от IX–X в., запазени в по-късни български, сръбски и руски преписи.
 4. Комплексно проучване на кирило-методиевските традиции от Сред­но­вековието до днес в България, в западноевропейските, сред­но­ев­ро­пейските и югоизточноевропейските страни.

Тези приоритетни направления предопределят разработването на няколко основни кръга от научноизследователски задачи:
 1. Научно издание на творчеството на Кирил и Методий.
 2. Критическо издание на славянските, гръцките и латинските кирило-методиевски извори.
 3. Изследване и издаване на паметници, възникнали в българските книжо­вни средища от IX–X в., според запазените по-късни преписи.
 4. Кирило-Методиевото дело в контекста на контактите между европейския Изток и Запад през Средновековието на основата на латински и славянски източници за функционирането на кирило-методиевските традиции в Европа като свързващо звено в европейската писмена култура през Средновековието.
 5. Славянската писменост като трета писмена система в Европа – обществена значимост в миналото, настоящето и бъдещето.  
 6. Събиране и издаване на кирило-методиевска библиография на световната научна и научнопопулярна литература за периода след 1940 г.